Giới thiệu về Tìm kiếm Sách của Google
Tổng quan
Ý kiến & Quan điểm
Trợ giúp Chung

Chương trình Đối tác
Dành cho Nhà xuất bản & Tác giả
Tham gia Ngay
Trợ giúp của Đối tác

Dự án Thư viện
Tổng quan
Đối tác của Thư viện
Trợ giúp của Thủ thư

Bạn sẽ thấy gì khi bạn tìm kiếm trên Tìm kiếm Sách của Google

Xem Toàn bộ  |  Xem trước có Giới hạn  |  Xem một số câu liên quan  |  Không có Xem trước 

Mỗi cuốn sách bao gồm một trang 'Giới thiệu về cuốn sách này' với dữ liệu thư mục cơ bản như tiêu đề, tác giả, ngày xuất bản, độ dài và chủ đề. Đối với một số cuốn sách bạn cũng có thể xem thông tin bổ sung như từ và cụm từ chính, tham khảo cho cuốn sách từ những tài liệu xuất bản có tính học thuật hoặc các cách khác, tiêu đề chương và danh sách sách có liên quan. Đối với mỗi cuốn sách, bạn sẽ thấy đường liên kết hướng bạn tới kho sách, nơi bạn có thể mua sách và các thư viện nơi bạn có thể mượn sách.

Xem Toàn bộ

Bạn cũng có thể xem các sách ở Xem Toàn bộ nếu sách không có bản quyền, hoặc nếu nhà xuất bản hoặc tác giả đã yêu cầu làm cho sách có thể xem toàn bộ. Xem Toàn bộ cho phép bạn xem bất kỳ trang nào của cuốn sách, và nếu sách trong miền công cộng, bạn có thể tải xuống, lưu và in bản PDF để đọc với tốc độ của bạn.

Xem trước có Hạn chế

Nếu nhà xuất bản hoặc tác giả đã cho phép chúng tôi, bạn có thể xem trước một số trang đã giới hạn của cuốn sách.

Xem một số câu liên quan

Xem một số câu liên quan, giống như một danh mục thẻ, nó sẽ hiển thị thông tin về cuốn sách cùng với một số câu liên quan - một vài câu thuật ngữ tìm kiếm trong ngữ cảnh.

Không có Xem trước

Giống như một danh mục thẻ, bạn có thể xem thông tin cơ bản về cuốn sách.

©2011 Google - Trang chủ - Giới thiệu về Google - Chính sách Bảo mật