Google Play - Chính sách bảo mật dành cho Sách

Ngày 13 tháng 10 năm 2011 | Xem phiên bản được lưu trữ

Chính sách bảo mật chính của Google mô tả cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Google, bao gồm Google Play. Chính sách bổ sung dành cho sách trên Google Play này gồm hai nội dung: (1) chính sách nêu bật các điều khoản quan trọng trong Chính sách bảo mật chính của Google trong phạm vi sách trên Google Play và (2) chính sách mô tả thực tiễn bảo mật dành riêng cho sách trên Google Play.

Các điều khoản quan trọng trong Chính sách bảo mật của Google

Tất cả các điều khoản trong Chính sách bảo mật của Google đều áp dụng cho sách trên Google Play. Ngoài ra, điều này nghĩa là:

Thực tiễn dành riêng cho sách trên sản phẩm Google Play

Thực tiễn bảo mật dành riêng cho sách trên Google Play bao gồm:

Để biết thêm thông tin về sách trên Google Play và bảo mật, vui lòng xem Câu hỏi thường gặp của chúng tôi.