Diplomacy in a Whirlpool: Hungary Between Nazi Germany and Soviet Russia

B́a trước
University of Notre Dame Press, 1953 - 273 trang

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Struggle Along the Danube
3
Consequences of the First World War
11
Hungary Between the World Wars
18
Bản quyền

10 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục