Trade Agreements Extension Act of 1953: Hearings Before the Committee on Ways and Means, House of Representatives, Eighty-third Congress, First Session, on H.R. 4294, a Bill to Extend the Authority of the President to Enter Into Trade Agreements Under Section 350 of the Tariff Act of 1930, as Amended, and for Other Purposes ...

B́a trước
U.S. Government Printing Office, 1953 - 2028 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
Considers legislation to extend President's authority to impose import restrictions and to revise standards on import quotas and tariffs. Includes U.S. Tariff Commission "Memorandum on H.R. 4294, 83d Congress, A Bill To Extend the Authority of the President To Enter into Trade Agreements Under Section 350 of the Tariff Act of 1930, As Amended" (p. 1951-2014).
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục