Russian Journal of Inorganic Chemistry, Tập 46,Trang 1437-1964

B́a trước
British Library Lending Division with the cooperation of the Royal Society of Chemistry, 2001

Từ bên trong sách

Nội dung

Vol 46 No 10
1437
Phase Formation during the LowTemperature Synthesis of KBBO Superconductors in KOH Melt
1448
Synthesis and Properties of Inorganic Compounds
1462
Bản quyền

9 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục