International Society and the Making of International Order: Outline of a Praxeological Theory of International Relations

B́a trước
LIT Verlag Münster, 2005 - 277 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
Theorising within the American 'discipline' of International Relations has been plagued by a rather severe intellectual crisis. Theorists have meant that they need to emulate the natural sciences of the eighteenth and nineteenth centuries in outlook and argumentative style. But this has destroyed much awareness for the 'nature' of modern international relations as a dynamically evolving historical process. This book seeks to overcome the vicissitudes of mainstream theorising by abandoning the discipline's scientism and by adopting a stance that is more in tune with the standards of modern social science.
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

I
7
II
10
III
31
IV
67
V
105
VI
139
VII
177
VIII
187
IX
238
X
247
Bản quyền

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Đoạn trích phổ biến

Trang 12 - Robert O. Keohane. After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy (Princeton: Princeton University Press. 1984); and Vinod Aggarwal, Liberal Protectionism: The International Politics of Organized Textile Trade (Berkeley: University of California Press. 1985). See also Ernst B. Haas, "Why Collaborate? Issue-Linkage and International Regimes.

Thông tin thư mục