Personalities and Problems: Interpretive Essays in World Civilizations, Tập 1

B́a trước
McGraw-Hill, 1998 - 192 trang
This is a unique collection of original essays about real people whose lives or careers show us different solutions to problems of their times. Each chapter focuses on a problem or issue and illustrates this issue or problem by discussing the lives of two historical figures (actual or near contemporaries of each other) whose career show us different solutions to the problem. Most of the chapters develop cross-cultural comparisons.

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Explaining Suffering
13
A Few Really Good People
25
Unconventional Men
37
Bản quyền

7 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục