Collins Quotation Finder

B́a trước
HarperCollins, 2001 - 829 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
c ZZ-UNEDITED: This new paperback edition of the Collins Quotation FInder includes around 14,000 quotations arranged thematically, from Acting, Fame and Belief to Religion, Sport and Last Words. The collection is drawn from an enormous range of sources, from Homer to Homer Simpson, from Christopher Marlowe to Norman Mailer, from Herodotus to Ian Hislop, and from Hello! magazine to New Scientist

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thông tin thư mục