Players of Shakespeare 6: Essays in the Performance of Shakespeare's History Plays

B́a trước
Cambridge University Press, 19 thg 8, 2004 - 221 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
This sixth volume of essays by members of the Royal Shakespeare Company and the National Theatre is the first to focus on a single group of Shakespeare's plays--the eight history plays of the two Lancastrian tetralogies together with King John and the apocryphal Edward III. The productions represented cover the period 2000-2003 with fourteen roles in ten plays being discussed in essays by Guy Henry, Kelly Hunter, Jo Stone-Fewings, David Rintoul, Samuel West, David Troughton, Nancy Carroll, Desmond Barrit, Adrian Lester, Fiona Bell, Richard Cordery, and Henry Goodman.
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Tài liệu tham khảo sách này

Giới thiệu về tác giả (2004)

Robert Smallwood is Honorary Fellow of the Shakespeare Institute, Stratford-upon-Avon and was, until his retirement in 2001, Head of Education at the Shakespeare Centre, Stratford-upon-Avon.

Thông tin thư mục