Russian Journal of Inorganic Chemistry, Tập 41,Số phát hành 9-12

B́a trước
British Library Lending Division with the cooperation of the Royal Society of Chemistry, 1996
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

QuantumChemical Study of the Electronic Structure
1352
The Cu₂GeTe3CdTe System and the Structure of the Compound Cu₂CdGeTe
1356
New Sulfides MCuXS2 and M₂Cu3FeS4 M K Rb Cs X Mn
1359
Bản quyền

88 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục