Tạp chí văn học, Số phát hành 235-242

B́a trước
Viện văn học, ̉Uy ban khoa học xă hội Việt Nam., 1989

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Đánh giá của Người dùng - Gắn cờ báo nội dung không thích hợp

Bác cho con xin một quyển ạ

Nội dung

Ho Chi Minh The man and the country
3
Socialist realism as literary current and method
28
Fron Thơ người ra trận A Combatants Poems to Hoa đỏ
50

11 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục