The Wars of German Unification

B́a trước
Bloomsbury Academic, 27 thg 2, 2004 - 376 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy

Taken together, three wars served to unify Germany and fundamentally altered the balance of power in 19th-century Europe: the Schleswig-Holstein conflict of 1864; the "Six Weeks' War" of 1866; and the Franco-Prussian War of 1870-71. They marked the establishment of Prussian hegemony in central Europe, the creation of the Bismarckian Reich in 1871, and, as a by-product, the reduction of Habsburg influence and the collapse of Napoleon III's Second Empire. Showalter gives a full account of the international context as well as of the wars themselves and their consequences.

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Giới thiệu về tác giả (2004)

Dennis Showalter is a Professor of History at Colorado College, Colorado, USA

Thông tin thư mục