Is the Supreme Court the Guardian of the Constitution?, Tập 1

B́a trước
Robert A. Licht
American Enterprise Institute, 1993 - 199 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
The Supreme Court has recently undergone a crisis of legitimacy. This book examines the controversy surrounding the conventional wisdom that the Court is the guardian of, as well as the final authority on, the Constitution and the ultimate defender of our liberties.
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

EDUCATION THE SUPREME COURT AND THE CONSTITUTION
59
ONE OF THE GUARDIANS SOME OF THE TIME Louis Fisher
82
THE SUPREME COURT AND PUBLIC POLICY Herman Schwartz
136
Bản quyền

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục