Russian Journal of Inorganic Chemistry, Tập 34,Trang 925-1848

B́a trước
Chemical Society., 1989

Từ bên trong sách

Nội dung

SIMPLE AND COORDINATION COMPOUNDS
925
Calcium and strontium tetrahydroborate ammines 939 1661
939
The synthesis of a double lanthanum barium perxenate 946 1673
946
Bản quyền

15 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục