Scenes and Stages

B́a trước
John O'Connor
Heinemann, 2001 - 245 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
From Shakespeare to Stoppard, the Greeks to "Red Dwarf", Oscar Wilde to "Blackadder", this guide offers a way to explore drama at Key Stage 3. Designed to meet the drama objectives of the framework for teaching English, the book offers a variety of extracts and activities.
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Nội dung

Twelfth Night William Shakespeare
12
Loot Joe Orton
25
Educating Rita Willy Russell
39
Pygmalion George Bernard Shaw
58
History
79
Blackadder goes Forth Richard Curtis and Ben Elton
92
Activities
105
Romeo and Juliet William Shakespeare
120
Top girls Caryl Churchill
161
Volpone Ben Jonson
169
Activities
175
The Odyssey Derek Walcott
184
Activities
190
The Woman in Black Stephen Mallatratt
201
Waiting for Godot Samuel Beckett
207
The Dumb Waiter Harold Pinter
217

Hamlet William Shakespeare
128
Activities
136
An Inspector Calls J B Priestly
142
Will Marry When I Want Ngugi wa Thiongo
148
Activities
225
Appendices
231
Bản quyền

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục