Russian Journal of Inorganic Chemistry, Tập 41,Trang 1673-2040

B́a trước
Chemical Society., 1996
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

HighTemperature Electrochemical Synthesis of the VIA Group Metal Borides from HalideOxide Melts
1682
Germanatoantimonates LnGeSb0h with the PbSb20ctype Structure
1690
Synthesis Spectroscopic Characterization and Crystal Structure
1698
Bản quyền

46 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục