The Imperial Theme

B́a trước
Taylor & Francis, 2002 - 392 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
First Published in 2002. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

On Imaginative Interpretation I
1
An Essay on Julius
32
The Eroticism of Julius Caesar
63
An Essay on Lifethemes
96
themes in Macbeth
125
An Essay on Corio
154
The Transcendental Humanism of Antony
199
and Cleopatra
263
A Note on Richard
351
Bản quyền

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Tài liệu tham khảo sách này

Thông tin thư mục