Our Separate Ways: Women and the Black Freedom Movement in Durham, North Carolina

B́a trước
Univ of North Carolina Press, 2005 - 366 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
In an in-depth community study of women in the civil rights movement, Christina Greene examines how several generations of black and white women, low-income as well as more affluent, shaped the struggle for black freedom in Durham, North Carolina. In the
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Introduction
1
Fighting Jim Crow in the 1940s and 1950s
7
Black Freedom and White Allies in the Doldrums
33
The Durham Movement 19571963
63
African American Women and Neighborhood Organizing
105
Organizing Poor Whites
139
Black Power Politics the Boycott and the Decline of Neighborhood Organizing
165
Interracial Sisterhood and the Politics of Respectability
195
Conclusion
219
Epilogue
225
Notes
231
Bibliography
317
Index
341
Bản quyền

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Giới thiệu về tác giả (2005)

Christina Greene is associate professor of history in the Department of Afro-American Studies at the University of Wisconsin-Madison. She lived in Durham for twelve years, where she directed the Duke-University of North Carolina Center for Research on Women and worked for the Institute for Southern Studies.

Thông tin thư mục