Cultures: Conflict, Analysis, Dialogue : Proceedings of the 29. International Ludwig Wittgenstein Symposium, Kirchberg Am Wechsel, Austria 2006

B́a trước
Christian Kanzian, Edmund Runggaldier
Ontos, 2007 - 431 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy

What can systematic philosophy contribute to come from conflict between cultures to a substantial dialogue? This question was the general theme of the twenty-ninth international symposium of the Austrian Ludwig Wittgenstein Society in Kirchberg (Austria). Worldwide leading philosophers accepted the invitation to come to the conference, whose results are published in this volume, edited by Christian Kanzian and Edmund Runggaldier. The sections are dedicated to the philosophy of Wittgenstein, logics and philosophy of language, decision and action theory, ethical aspects of the intercultural dialogue, intercultural dialogue, and last but not least to social ontology.

Christian Kanzian is extraordinary professor of philosophy at the philosophical department, theological faculty, University of Innsbruck (Austria), and president of the Austrian Ludwig Wittgenstein Society.

Edmund Runggaldier is full professor at the philosophical department, theological faculty, University of Innsbruck (Austria).

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

CHRISTIAN KANZIAN
1
Intercultural Dialogue from the Perspective of Logic and Philosophy
3
ANDREAS BLANK
21
Bản quyền

24 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Giới thiệu về tác giả (2007)

Christian Kanzian is associate professor at the department of Christian philosophy at the University of Innsbruck.

Thông tin thư mục