Russian Journal of Inorganic Chemistry, Tập 9,Trang 829-1449

B́a trước
Chemical Society., 1964

Từ bên trong sách

Nội dung

auxiliary subgroups
829
JOURNAL
965
PAGE NUMBERS 1630 883 Compounds of thalliumIII bromide iodide and nitrate with 33bipyridyl
1110
Bản quyền

3 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục