Final Passages

B́a trước
Dramatists Play Service, Inc., 1993 - 72 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
"In 1878, while sailing off the coast of Nova Scotia, the Elizabeth Watson sights the San Christobal, apparently abandoned. However, when a boarding party investigates, they find the San Christobal's cargo intact -- and they find the remains of the ship's crew and passengers. The only clue to the mystery is a diary, apparently scrawled by a cabin boy. What happened on the last voyage of the San Christobal. And what is happening aboard the Elizabeth Watson now?"--Page 4 of cover.
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Nội dung

Phần 1
5
Phần 2
7
Phần 3
13
Phần 4
16
Phần 5
35
Phần 6
42
Phần 7
43
Phần 8
46
Phần 9
52
Phần 10
64
Phần 11
66
Phần 12
71
Bản quyền

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục