Classics and Trash: Traditions and Taboos in High Literature and Popular Modern Genres

B́a trước
Harvester Wheatsheaf, 1990 - 219 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
This work questions the distinction between "high" literature and "popular" culture and draws attention to a disconcerting level of similarity between the two, finding parallels between Hollywood and Shakespeare and common elements in Lloyd Webber, Spielberg and Emily Bronte.

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

OF MUSIC DEMON LOVERS AND RED SHOES
41
wicked women
141
The stress
152
Bản quyền

4 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Tài liệu tham khảo sách này

Thông tin thư mục