Innovation in Human Resource Management: Tooling Up for the Talent Wars

B́a trước
CIPD Publishing, 2001 - 140 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
Alec Reed believes that the success of businesses in this environment depends on the ability of HR to be wholly involved in every stage of an employee's work life cycle. Drawing on his experience and the latest research from both sides of the Atlantic, he provides guidance on innovative practice in: attraction; recruitment; induction; career development; reward and retention; administration; and release.
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Nội dung

what the hell is going on? I
1
Attraction
17
Recruitment
32
Induction
50
Career development and training
59
Reward
75
Retention
91
Separation
108
Outsourcing
118
Conclusions
124
Index
137
Bản quyền

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Tài liệu tham khảo sách này

Thông tin thư mục