The Annual Register, 1996: A Record of World Events

B́a trước
Alan J. Day
Worldwide Government Directories, Incorporated, 1997 - 608 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

CHINA TAIWAN HONG KONG Robert F Ash MScEcon PhD Director EUChina
4
ROMANIA Gabriel Partos Eastern European Analyst BBC World
8
MONGOLIA Alan Sanders FIL Former lecturer in Mongolian Stud
24
Bản quyền

49 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục