福布斯经典商务信函, Tập 1

B́a trước
中信出版社, 2006 - 909 trang
本书中讨论的主题包罗万象,反映的历史事件与我们今日的生活依然息息相关,内容包括:忠告篇、求职篇、权利篇、工作与商业道德篇。
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thông tin thư mục