顾易生文史论集

B́a trước
復旦大学出版社, 2002 - 500 trang
本书包括:试论老子的文艺思想、商品经济与孔子、屈原的爱国主孩儿精神试论、试论屈原的文艺思想、回看阿斗犹人杰等内容。

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục