Asian contagion: the causes and consequences of a financial crisis

B́a trước
Westview Press, 1999 - 312 trang
Examines the causes of the economic turmoil in Asia in an effort to provide the most up-to-date overview available on the region’s financial downturn.

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

The Roots of the Crisis
1
Tables
2
Ordeals of Transition
10
Bản quyền

7 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Giới thiệu về tác giả (1999)

Karl D. Jackson is the director of the Southeast Asia Program of the School of Advanced International Studies of Johns Hopkins University. He has served as Assistant to the Vice President for National Security Affairs, Special Assistant to the President for National Security Affairs at the National Security Council, Deputy Assistant Secretary of defense for East Asia. He is author of Traditional Authority, Islam and Rebellion: A Study of Indonesian Political Behavior and editor or co-editor of volumes on Indonesia, Cambodia, ASEAN and U.S.-Thailand relations.

Thông tin thư mục