Russian Journal of Inorganic Chemistry, Tập 36,Số phát hành 1-4

B́a trước
British Library Lending Division with the cooperation of the Royal Society of Chemistry, 1991

Từ bên trong sách

Nội dung

SYNTHESIS AND PROPERTIES OF INORGANIC COMPOUNDS
1
LnO bond lengths in lanthanide compounds with a coordination number of six 15 29
15
The synthesis and properties of sodium hexafluorophosphate 30 56
30
Bản quyền

2 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục