Russian Journal of Inorganic Chemistry, Tập 22,Trang 939-1890

B́a trước
British Library Lending Division with the cooperation of the Royal Society of Chemistry, 1977
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

COORDINATION G F Pinaev R A Stukan and E F Makarov 939 1731
939
Preparation and properties of double molybdates
947
Mixedligand complexes of the rareearth elements with
953
Bản quyền

6 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục