Barney Plays Nose to Toes

B́a trước
Lyons Group, 1996 - 22 trang
With the wonderful combination of a simple rhyming text and color photography, young children will have fun joining Barney in a game of follow the leader. As Barney and some of his friends wave, march, and play peek-a-boo, young children will learn to identify body parts, as well as follow directions.

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Thông tin thư mục