Nhật kư của một bộ trưởng, Tập 2

B́a trước
Nhà xuất bản Đà Nẵng, 1995
Author's diary as a former minister of labor and of finance in Vietnam, 1945 and 1946.

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Phần 1
5
Phần 2
88
Phần 3
167

8 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục