Another Country: A Drama

B́a trước
Samuel French, Inc., 1982 - 113 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
Another Country is set in an English public school in the early 1930's where future leaders are being prepared for their roles in the ruling class. Two of the central characters are outsiders: Guy Bennett is coming to terms with homosexuality and Tommy Judd is a committed Marxist. Judd wants to abolish the whole system of British life; Bennett wants a successful career within it. The school and the system have traditional ways of dealing with rebels.
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Nội dung

Phần 1
3
Phần 2
5
Phần 3
6
Phần 4
7
Phần 5
23
Bản quyền

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục