Communication: An Introduction

B́a trước
SAGE, 11 thg 2, 2000 - 219 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
Written as an introduction for beginning students, this book offers a thorough, yet lively, overview of human communication in all its aspects.

Accessibly written and assuming no prior knowledge of the discipline Communication: An Introduction: offers a thorough, yet lively, examination of all aspects of human communication, including: a summary of its nature, form and function; a detailed analysis of all the levels of communication; a description and overview of the different traditions of communication studies; and a consideration of the future of communication - as a phenomenon and as a field of research.

 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

XX
29
XXI
31
XXII
32
XXIII
35
XXIV
37
XXV
40
XXVI
42
XXVII
43
LXVI
111
LXVII
114
LXVIII
118
LXIX
120
LXXI
121
LXXII
123
LXXIII
126
LXXIV
127

XXVIII
44
XXIX
46
XXX
48
XXXI
50
XXXII
53
XXXIII
55
XXXV
56
XXXVI
60
XXXVII
61
XXXVIII
62
XXXIX
63
XL
67
XLI
68
XLII
72
XLVI
73
XLVII
76
XLVIII
80
XLIX
82
L
84
LI
87
LII
88
LV
90
LVI
91
LVII
93
LVIII
95
LIX
97
LX
98
LXI
100
LXII
101
LXIII
103
LXIV
107
LXXV
131
LXXVI
133
LXXVII
137
LXXVIII
140
LXXIX
142
LXXX
143
LXXXI
145
LXXXII
148
LXXXIII
151
LXXXIV
154
LXXXVI
155
LXXXVII
160
LXXXVIII
165
LXXXIX
172
XC
175
XCII
177
XCIII
178
XCIV
180
XCV
181
XCVI
184
XCVII
186
XCVIII
192
XCIX
193
C
194
CI
198
CII
201
CIII
203
CIV
208
CV
214
CVI
216
Bản quyền

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Giới thiệu về tác giả (2000)

Karl Erik Rosengren is Professor of Media and Communication Studies at University of Lund, Sweden.

Thông tin thư mục