Cesar Chavez: Labor Leader

B́a trước
Franklin Watts, 2004 - 127 trang
0 Bài đánh giá
Cesar Chavez was a labor activist and advocate for the rights of farm workers. He knew firsthand the struggles of migrant field workers from his own experiences growing up. He helped create a union for the farm workers called the United Farm Workers.

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Tài liệu tham khảo sách này

100 Hispanics You Should Know
Iván A. Castro
Xem trước bị giới hạn - 2007

Thông tin thư mục