Reflections on Commercial Life: An Anthology of Classic Texts from Plato to the Present

B́a trước
Patrick Murray
Psychology Press, 1997 - 486 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
Is commercialization the mainspring of modernity? Do modern commercial forms represent an end state of social development--the "end of history"? Reflections on Commercial Life, an anthology of writings from the ancient Greeks to contemporary thinkers, poses these and other similar questions. It provides students, scholars, and general readers an opportunity to develop a more self- conscious and critical relationship to commercial life, as it challenges the inattention of mainstream economics to the social forms that make up commercial life, such as money, the commodity, wage-labor, and capital.
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Nội dung

1
PLATO 39
ARISTOTLE 69
ST THOMAS AQUINAS 87
ST THOMAS MORE 117
JOHN LOCKE 133
DAVID HUME 155
ADAM SMITH 173
JOHN STUART MILL 297
THORSTEIN VEBLEN 317
GEORG SIMMEL 333
MAX WEBER 349
MARCEL MAUSS 365
GEORGES BATAILLE 373
SIMONE WEIL 383
FRIEDRICH A HAYEK 397

JAMES MADISON 205
FRIEDRICH SCHILLER 215
G W F HEGEL 223
KARL MARX 253
HANNAH ARENDT 417
DANIEL BELL 429
JEAN BAUDRILLARD 447 ix
Bản quyền

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Giới thiệu về tác giả (1997)

Patrick Murray is Chair of the Philosophy Department at Creighton University, Omaha, Nebraska, and the author of Marx's Theory of Scientific Knowledge (1988).

Thông tin thư mục