Russian Journal of Inorganic Chemistry, Tập 45,Số phát hành 5-8

B́a trước
British Library Lending Division with the cooperation of the Royal Society of Chemistry, 2000

Từ bên trong sách

Nội dung

Vol 45 No 5
675
Infrared Radiation Spectra of Oxyhydryl Groups
685
Composition and Structure of Fluorinated Graphite Intercalation Compounds with Octafluorotoluene
692
Bản quyền

6 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục