China: Five Thousand Years of History and Civilization

B́a trước
City University of Hong Kong Press, 2007 - 816 trang
Written with precision and flair by a host of leading academics from Beijing and Hong Kong, this single volume is a welcome addition to the study of world civilizations, a broad yet detailed chronological sweep through time.

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

The Prehistoric Society of China
3
Ancient China
19
China from the Qin Dynasty to the Tang Dynasty
41
Bản quyền

30 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục