Shakespearean Criticism, Tập 72

B́a trước
Cengage Gale, 2003 - 464 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
Presents literary criticism on the plays and poetry of Shakespeare. Critical essays are selected from leading sources, including journals, magazines, books, reviews, diaries, newspapers, pamphlets, and scholarly papers. Includes commentary by Shakespeare's contemporaries as well as a full range of views from later centuries, with an emphasis on contemporary analysis. Includes aesthetic criticism, textual criticism, and criticism of Shakespeare in performance.

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Character Studies
29
Production Reviews
42
Further Reading
92
Bản quyền

13 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục