Nghiên cứu lịch sử, Số phát hành 240-241

B́a trước
Viện sử học, 1988

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

đấu tranh giữ nước thời Trần
4
Trương Hữu Quư n h Mấy vấn đề ruộng đất thời Trần trước chiến thắng
15
Trần Thị Vinh T́m hiểu thiết chế và tổ chức nhà nước thời Trần
21

2 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục