Paradise of Exiles: Shelley and Byron in Pisa : Papers from the International Conference Held in Pisa, 24-26 May 1985

B́a trước
Mario Curreli, Anthony L. Johnson
Institut für Anglistik und Amerikanistik, Universität Salzburg, 1988 - 163 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Lord Byron and Teresa Guiccioli in Pisa
1
Shelleys Pisan Pastorals
15
Shelleys Ecology of Love
31
Bản quyền

5 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục