A History of Prussia

B́a trước
Longman, 1978 - 326 trang

Từ bên trong sách

Nội dung

Brandenburg and Prussia
23
The Great Elector
43
From duchy to kingdom
65
Bản quyền

11 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục