Lược sử Đà Nẵng 700 năm, 1306-2006

B́a trước
Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2006 - 396 trang

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Chương
9
Chương
49
Chương
69

5 phần khác không được hiển thị

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục