Russian Journal of Inorganic Chemistry, Tập 32,Trang 619-1220

B́a trước
Chemical Society, 1987

Từ bên trong sách

Nội dung

COORDINATION bromatesIII
619
The synthesis and study of lanthanide bishydroxy
626
The calculation of various physicochemical properties
632
Bản quyền

6 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục