Smile Awhile

B́a trước
CMJ Publishers and Distrib., 2003 - 111 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
Laughter is a gift from God. In fact, St. Francis de Sales used to say, A sad saint is a sorry saint. Smile Awhile is a collection of jokes that Father Shamon uses to soften up his audience while giving lectures on the Faith. This is a real knee-slapping, soup-spittin, ' fall-down-on-the-floor book full of Irish and priestly wit.
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục