Hiền tài là nguyên khí quốc gia

B́a trước
Trung tâm UNESCO Thông tin tư liệu Lịch sử -văn hóa Việt Nam và Bảo tàng tỉnh Bắc Giang xuất bản, 2000 - 143 trang

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

LỜI NÓI ĐẦU
5
Thân Nhân Trung Một nhà Nho chân chính
17
Thân Nhân Trung Con người của thời đại Lê
25

29 phần khác không được hiển thị

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục