Flesh of the Gods: The Ritual Use of Hallucinogens

B́a trước
Peter T. Furst
Praeger Publishers, 1972 - 304 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

The Divine Mushroom of Immortality R Gordon Wasson
185
What Was the Soma of the Aryans? R Gordon Wasson
201
A HistoricalEthnographic
214
Bản quyền

5 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục