A New Look at Schools

B́a trước
The Sudbury Valley School, 1992 - 142 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Nội dung

The Continuing Crisis in American Education
1
APPENDIX
7
VALUE SYSTEMS AND EDUCATION
9
Culture and the Value System
11
Cultural Pluralism in the United States
15
The American Value System
25
Learning
31
The Maturation of the World View
37
Stabilizing the Industrial Culture
55
Tensions Inherent in Industrial Culture
75
The Postindustrial Life Style
83
LOOKING FORWARD
93
Raising Children in the Postindustrial Age
95
The Need for a New Type of School
105
Transition Schools
109
Education Beyond Schools
115

CULTURAL STYLES OF LIVING
41
Defining the PreIndustrial Culture
43
Defining the Industrial Society
49
Publications of The Sudbury Valley School Dealing
121
APPENDIX C
139
Bản quyền

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Tài liệu tham khảo sách này

Thông tin thư mục