Newcastle Upon Tyne and the Puritan Revolution: A Study of the Civil War in North England

B́a trước
Clarendon P., 1967 - 397 trang
"The English Civil War (1642?1651) was a series of armed conflicts and political machinations between Parliamentarians (Roundheads) and Royalists (Cavaliers). The first (1642?46) and second (1648?49) civil wars pitted the supporters of King Charles I against the supporters of the Long Parliament, while the third war (1649?51) saw fighting between supporters of King Charles II and supporters of the Rump Parliament. The Civil War ended with the Parliamentary victory at the Battle of Worcester on 3 September 1651."--Wikipedia.

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

THE TOWN GOVERNMENT AND THE INNER RING
35
THE STATE OF RELIGION IN NORTHUMBERLAND
63
NEWCASTLE THE SCOTS AND THE FIRST CIVIL
142
Bản quyền

7 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục