Văn bản quản lư nhà nước và công tác công văn, giấy tờ thời phong kiến Việt Nam

B́a trước
Chính trị quốc gia, 2002 - 218 trang
0 Bài đánh giá

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Lời Nḥ xuốt bán
5
Khái quát vể thiết chế bộ máy
11
Các loại văn bản quản lư nhà
40

2 phần khác không được hiển thị

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục