Russian Journal of Inorganic Chemistry, Tập 41,Số phát hành 5-8

B́a trước
British Library Lending Division with the cooperation of the Royal Society of Chemistry, 1996

Từ bên trong sách

Nội dung

HighTemperature Superconductors
683
Synthesis of Crystalline Bismuth Oxide by Hydrolysis of Bismuth Ethoxide
695
Yankin Yu V Golikov R G Zakharov O A Vikhreva I N Dubrovina and V F Balakirev
703

29 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục